Teneinde een kwalitatieve zorgverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, is Dr. Van Nuland genoodzaakt een aantal persoonsgegevens te verwerken. Van Nuland hecht hierbij veel belang aan de bescherming van de privacy van haar patiënten.

Het privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Dr. Van Nuland omgaat met uw persoonsgegevens. Voor vragen bij het privacybeleid kan u steeds contact opnemen met Dr. Van Nuland  via het telefoonnummer 02/734.53.34 of per e-mail op privacy.drvannuland@gmail.com. Voor vragen die meer inhouden dan een vraag om inlichtingen, kan er worden gevraagd u te identificeren, zodat er kan worden geverifieerd dat de gevraagde gegevens en informatie aan de juiste persoon worden overgemaakt.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Dr Van Nuland Roxanne . KBO-nummer: BE 0725661948 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanleggen en bijhouden van een medisch dossier en het kunnen verlenen van kwalitatieve zorg. Het gaat over identificatiegegevens, financiële en administratieve gegevens, alsook medische gegevens en alle andere gegevens die relevant zijn in het kader van uw medische verzorging. Meestal worden deze gegevens rechtstreeks van u ontvangen, maar het is ook mogelijk dat deze gegevens worden overgemaakt via andere zorgverleners.

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken, worden zogenaamde “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen – cookiepolicy].

WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Het doel van de verwerking is de patiëntenzorg, alsook de patiëntenadministratie en -registratie. Enkel de voor deze doeleinden noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en de persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in het kader van de verstrekking van gezondheidszorgdiensten zoals bedoeld in de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, alsook op basis van de Wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging gecoördineerd op 14 juli 1994.

In beginsel worden uw gegevens verwerkt op basis van de contractuele relatie die er met u bestaat als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat daartoe met u wordt gesloten. In sommige gevallen kan de verwerking ook gebaseerd zijn op de taken van vitaal belang die zorgverleners vervullen.

Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Hierbij is de toegang beperkt tot de mate waarin de intern betrokken personen deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en/of opdracht.

De gegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derden worden steeds de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegelaten is. Zo kunnen de noodzakelijke gegevens bijvoorbeeld worden bezorgd aan uw verzekering, mutualiteit of OCMW, alsook aan andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft.

Daarnaast kunnen uw gegevens elektronisch worden gedeeld met andere zorgverleners waarmee u een behandelrelatie heeft, indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Indien er toch doorgifte naar derde landen zou plaatsvinden, dan worden de passende maatregelen getroffen. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen via het telefoonnummer 02/734.53.34 of per e-mail op privacy.drvannuland@gmail.com.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en hoelang worden deze bewaard?

Er worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

Verwerking op papier Elektronische verwerking
– Een vertrouwelijkheidsverklaring die moet worden ondertekend door alle medewerkers die persoonsgegevens (mogen) verwerken
– Het sensibiliseren van medewerkers (creëren van informatieveiligheidsbewustzijn) via allerlei richtlijnen:
° Richtlijnen over het opnemen van persoonsgegevens op draagbare informatiedragers zoals USB-stick of laptops
° Richtlijnen over het afdrukbeleid
° Richtlijnen over het meedelen van gegevens aan derden
° Richtlijnen over de omgang met vragen om informatie
– Het afsluiten van de kasten waarin papieren dossiers worden bewaard
– Het afsluiten van de archiefruimte
– Het afsluiten van de gebouwen en/of de ruimtes waar zich de servers bevinden
– Firewalls
– Virusscanners
– Software tegen malware-aanvallen
– Software die attendeert op het dreigend verstrijken van een bewaartermijn
– Periodieke back-ups
– Twee (of multi-) factor authenticatie
– Individuele toegangscode pc + medische software
– Regelmatige wijziging van het paswoord
– Paswoordbeleid inzake complexiteit van de paswoorden
– De toegang tot de applicaties waarin de gegevens worden bewaard, is voorbehouden tot de bevoegde personen
– Logging van de toegangen tot toepassingen, programma”s en dergelijke verrichte activiteiten om aldus een audit trail te kunnen samenstellen
– Een stelsel van gebruikers- en toegangsbeheer (differentiële toegang tot dossier voor arts en medewerkers praktijk)
– Dagdagelijks gebruikersbeleid (bvb. schermbeveiliging opzetten, EMD afsluiten aan einde consultatie)
– Ontvangen brieven achter slot bewaard
– Brieven die verstuurd worden, worden meteen in gesloten envelop gestoken
–  Naar zorgverleners: verzending via e-Healthbox – Naar patiënten: het versturen van medische informatie naar patiënten via e-mail gebeurt in principe niet. Eventueel en mits geschreven informed consent kan medische informatie verstuurd worden met behulp van documenten die beveiligd zijn door een paswoord. Het paswoord zal dan via een ander medium (bv SMS) aan de patiënt worden meegedeeld.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Medische gegevens worden 30 jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste behandeling van de patiënt. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

U heeft kosteloos recht op correctie, inzage en kopie (enkel de eerste kopie is kosteloos, voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding worden aangerekend) van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere persoon naar uw keuze, om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Hierbij dient evenwel steeds rekening te worden gehouden met de wettelijke mogelijkheden inzake. U kan uw verzoek indienen via het telefoonnummer 02/734.53.34 of per e-mail op privacy.drvannuland@gmail.com, met een bewijs van identiteit. Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis wordt gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dr. Van Nuland, kan u steeds contact opnemen met Dr. Van Nuland zodat uw klacht kan worden onderzocht. Dit kan via het telefoonnummer 02/734.53.34 of per e-mail op privacy.drvannuland@gmail.com. Daarnaast heeft u ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dit privacyreglement treedt in werking op 1 november 2019. Dr. Van Nuland heeft het recht om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld en in de praktijkruimte en/of wachtzaal worden uitgehangen. Er wordt u dan ook geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

Het privacybeleid werd het laatst gewijzigd op 1 november 2019.